Статут

Статут
демократичного об’єднання
“Українська Національна Рада”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Демократичне об’єднання “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА (ДО “УНР”) є об’єднанням на спільних ідеологічних принципах політичних партій (блоків), громадських організацій та інших об’єднань громадян для забезпечення їх постійної скоординованої взаємодії із стратегічною метою утвердження Української розвинутої незалежної, соборної, національної, демократичної, соціальної, правової держави.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОБ'ЄДНАВЧІ ПРИНЦИПИ:

 1. Беззастережна відданість незалежності України;
 2. Пріоритетність національних інтересів та християнських цінностей;
 3. Визнання ідеології національних інтересів України як найбільш актуальної в умовах недостатньо сформованої держави;
 4. Опора на патріотизм українського народу;
 5. Відстоювання демократії, верховенства права, духовної та ідеологічної єдності українського народу;
 6. Пріоритетність інтересів української нації над партійними та іншими інтересами;
 7. Підтримка науково обґрунтованих системних реформ на користь усього народу;
 8. Підтримка інтеграції України у світову спільноту на основі її національних інтересів.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНА МЕТА: ефективно впливати на дії влади і на формування громадської думки, а також виражати політичну волю громадян.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:

 1. На спільних ідеологічних принципах виражати, стверджувати публічно і відстоювати інтереси українського народу, сприяти формуванню консолідованої української нації;
 2. Формулювати і обґрунтовувати цілі, принципи та засоби їх досягнення;
 3. Впливати на вирішення загальнодержавних політичних, економічних та соціальних проблем;
 4. Визначати пріоритетні напрямки розвитку України, пропонувати владі свій варіант загальнонаціональної програми суспільного розвитку, брати участь у розробці та здійсненні внутрішнього та зовнішнього державного курсу;
 5. Консолідувати демократичні сили та українське суспільство в цілому на ґрунті національно-духовної єдності та соціально-політичного партнерства;
 6. Спільно здійснювати пропагандистську, агітаційну та просвітницьку роботу з метою формування громадської думки та залучення на свій бік прихильників;
 7. Домагатися здобуття державної влади на всіх її рівнях та можливості впливати на неї;
 8. Оцінювати і критикувати дії правлячих сил, бути в опозиції до всіх проявів, що посягають на Конституцію, закони і національні інтереси України, з якого боку вони б не виходили;
 9. Через своїх представників брати участь у формуванні і роботі парламентських структур, у функціонуванні всіх ланок державного апарату;
 10. Здійснювати добір і виховання політичних та громадських лідерів, державних діячів.

2. ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ

 1. Формування цілісної загальнонаціональної ідеології на основі національної ідеї та концепції національних інтересів України;
 2. Утвердження державного статусу української мови, захист національного історико-культурного середовища та інформаційного простору;
 3. Об’єктивна інтерпретація історії України та історії вітчизняного державотворчого процесу;
 4. Відстоювання єдиної Української Помісної Православної Церкви з українським Патріархом у Києві;
 5. Відродження і вільний розвиток традиційних українських церков;
 6. Забезпечення відкритості влади та її підзвітності суспільству;
 7. Створення розвинутого громадянського суспільства;
 8. Розробка і впровадження національно-орієнтованої кадрової політики;
 9. Гарантування постійного зростання рівня життя громадян;
 10. Законодавче закріплення та утвердження принципів місцевого самоврядування;
 11. Зниження розміру та кількості податків;
 12. Протекціонізм впровадженню інноваційних технологій, українському виробництву, підприємництву і капіталу, українській культурі та науці;
 13. Формування нового курсу реформ як шляху в коло розвинутих держав;
 14. Розробка науково обґрунтованих економічних, соціальних і культурних програм;
 15. Конституційний прихід до влади через створення єдиного виборчого блоку на наступних виборах;
 16. Створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу України.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

 1. Координаційним органом об’єднання є Українська Координаційна Рада (УКР).
 2. До складу УКР від кожної організації-суб'єкта входить її голова та спеціально уповноважений заступник. Члени УКР від політичних партій мають право ухвавального голосу, члени УКР від інших об’єднань громадян – право дорадчого голосу. За рішенням УКР її членами з правом дорадчого голосу можуть бути також визначні представники української національної еліти.
 3. При кількості членів УКР з правом ухвального голосу менше 7 осіб УКР обирає із числа голів політичних партій(блоків) головуючого на кожне наступне своє за сідання.
 4. При кількості членів УКР з правом ухвального голосу 7 і більше осіб УКР обирає Голову та заступника Голови Української Координаційної Ради терміном на 1 рік. Голова УКР та його заступник обирається із членів УКР, які мають право ухвального голосу, таємним голосуванням на альтернативній основі.
 5. УКР проводить свої засідання не рідше двох разів на місяць, або частіше: за окремим рішенням УКР або за вимогою не менше 1/3 членів УКР.
 6. Засідання УКР є чинними за умови присутності на них не менше 2/3 членів УКР з правом ухвального голосу.
 7. Всі рішення УКР приймаються, як правило, шляхом консенсусу за принципом: 1 суб’єкт – 1 голос. Рішення, з яких не досягнуто консенсусу, але які прийняті більшістю членів УКР, оприлюднюються від імені ДО “УНР” з переліком організацій-суб’єктів, представники яких їх ухвалили. Рішення, які не були прийняті більшістю членів УКР, не можуть оприлюднюватись від імені ДО “УНР”.
 8. Інші процедурні питання роботи УКР регулюються регламентом, який затверджується УКР.
 9. Для практичного забезпечення діяльності ДО “УНР” та виконання рішень УКР створюється Інформаційно-аналітичний центр ДО “УНР”, до складу якого входять по одному представнику від кожної політичної партії (блоку) та громадської організації. Інформаційно-аналітичний центр ДО “УНР” обирає зі свого складу керівника та його заступника шляхом таємного голосування на альтернативній основі.
 10. Положення про Інформаційно-аналітичний центр ДО “УНР” затверджується УКР.
 11. До структури ДО “УНР” у відповідності з адміністративно-територіальним поділом України входять двадцять сім Відділень ДО “УНР”. Діяльність обласних (міських) Відділень на загальноукраїнському рівні узгоджує Українська Координаційна Рада ДО “УНР”. Діяльність відділень на місцевому рівні узгоджують Обласні(Міські) Координаційні Ради (ОКР, МКР) згідно з прийнятими регламентами, які ґрунтуються на цьому Статуті і затверджуються УКР. Відповідно Обласні(Міські) Координаційні Ради створюють Районні Координаційні Ради (РКР).
 12. В осередках українців, що народилися і постійно проживають за межами України та у великих скупченнях українців, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть створюватися закордонні Представництва ДО “УНР”. Рішення з цього питання приймає УКР.
 13. Кожен член УКР складає та скріплює особистим підписом клятву на вірність
  українському народу: “Присягаю Богові й українському народові, що буду вірно служити Україні, боротися за її утвердження та у своїй діяльності керуватися єдино національними інтересами України і добром українського народу та стояти на сторожі законів української держави”.

4. ФІНАНСИ

 1. ДО “УНР” є юридичною особою і відповідно до законодавства України має право власності на кошти та майно.
 2. Суб’єкти ДО “УНР” сплачують щомісячні членські внески у бюджет ДО “УНР”.
  Конкретний розмір членських внесків визначається УКР. УКР вирішує також інші питання фінансування діяльності ДО “УНР”.

5. УЧАСТЬ У ВИБОРАХ

Стратегію і тактику дій ДО “УНР” у виборах до Верховної Ради, місцевих виборах та виборах Президента України формує УКР, виходячи з чинного законо давства і таких принципових положень:

 1. На виборах усіх рівнів ДО “УНР” є суб’єктом виборчого процесу;
 2. Спільне формування єдиного виборчого списку і висунення узгоджених кандидатів до виборних органів влади всіх рівнів;
 3. Кількість кандидатів у виборчому списку від кожного суб’єкта ДО “УНР” (виборча квота) пропорційна кількості членів організації-суб’єкта. При визначенні квоти враховується ідеологічний, організаційний та фінансовий вклад суб’єктів у діяльність ДО “УНР”;
 4. Кожен суб’єкт ДО “УНР” має право передавати місця у виборчих списках іншому суб’єкту ДО “УНР” у рамках своєї квоти;
 5. Висунення єдиного кандидата у Президенти України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Політичні партії, громадські організації та інші об’єднання громадян, що входять до складу ДО “УНР”, беруть на себе обов’язок і відповідальність щодо виконання цього Статуту. У разі невиконання або порушення Статуту суб’єктами ДО “УНР” вони за рішенням більшості від складу УКР можуть бути виключені зі складу об’єднання. Всі суб’єкти ДО “УНР” мають право добровільного виходу із складу об’єднання.
 2. Демократичне об’єднання “Українська Національна Рада” відкрите для всіх політичних партій та громадських організацій, які поділяють засади, викладені у цьому Статуті. Рішення про прийняття до об’єднання нових членів (на підставі їхніх заяв) приймає УКР за рішенням не менше 2/3 від її складу.

Єднаючись задля добра і процвітання України, ми виконуємо свій священний обов’язок перед поколіннями, полеглими за волю України, перед усіма нині живущими і ще ненародженими нашими дітьми та онуками.

Be the first to comment

Leave a Reply